"Enter"a basıp içeriğe geçin

2019

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans
Yıldırım, F., (2019). Panel birim kök testleri ile enerji tüketiminin durağanlığının incelenmesi,
Sakarya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Finansal Ekonomi Anabilim Dalı
Çekiç, A., (2019). İkiz açıklar hipotezinin Türkiye açısından değerlendirilmesi: kantil eşbütünleşme
testi uygulaması, Sakarya Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Finansal Ekonomi Anabilim Dalı
Doktora
Göv, A. (2019). Cezalı tahmincilere dayalı granger nedensellik analizi ve uygulamaları, İnönü
Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Ekonometri Anabilim Dalı

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi:

1- Yilanci, V., Ozgur, O., & Gorus, M. S. (2019). The asymmetric effects of foreign direct investment on clean energy consumption in BRICS countries: A recently introduced hidden cointegration test. Journal of Cleaner Production, 237, 117786.

2- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the environmental Kuznets curve for G7 countries: evidence from a bootstrap panel causality test in rolling windows. Environmental Science and Pollution Research, 26 (24), pp 24795–24805

3- Yilanci, V., Gorus, M. S., & Aydin, M. (2019). Are shocks to ecological footprint in OECD countries permanent or temporary?. Journal of cleaner production, 212, 270-301.

Alan endeksleri (ESCI / Scopus) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi:

1- Yilanci, V., Yavuz, H., & İnce, T. (2019). Seçilmiş OECD Ülkelerinde Vergi Takozu-İşsizlik İlişkisi, Maliye Dergisi, 186, 286-297.

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi:

1- Zeren, F., & Yilanci, V. (2019). Are there Multiple Bubbles in the Stock Markets? Further Evidence from Selected Countries. Ekonomika, 98(1), 81-95.

Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı:

1- Yilanci, V. & Aydin M. (2019). Petrol Fiyatları ve Sektör İndeksleri Arasındaki Simetrik ve Asimetrik İlişkinin Testi, Hakan Bektaş, Arif Saldanlı (Ed.), Güncel Konularla Bankacılık ve Finans içinde, Der Yayınevi.

2- Yilanci, V. & Tunç, C. (2019). Mali Teşviklerin Büyüme Üzerindeki Etkisi, Mustafa Taytak ve Mahmut Ünsal Şaşmaz (Ed.), Türkiye’de Mali Teşvik Sistemi ve Uygulamaları, Ekin Yayınevi.

Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış çeviri bilimsel kitap

1- Kanji, G. K. (2019). 100 İstatistiksel Test (Çevirenler: Veli Yilanci, Hakan Bektaş, Gökçe Candan). Nobel Akademik Yayıncılık.

ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük ve editör kurulu üyeliği

.1- Akademik İncelemeler Dergisi (TR DİZİN),Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri

1- Yilanci, V. (2019). İşsizlik Histerisinin Fourier Birim Kök Testleriyle Sınanması. III.International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, 168-171. 5-7 Eylül 2019, İskenderun.

2- Yilanci, V. (2019). Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Türkiye Özelinde İncelenmesi. III.International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, 165-168. 5-7 Eylül 2019, İskenderun.

3- Aydin, M. & Yilanci, V. (2019). Türkiye için Kirlilik Cenneti Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması.VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12-13 Aralık 2019, İstanbul.

4- Yilanci, V. & Aydin, M. (2019). Sağlık Hizmetleri Bir Lüks mü Yoksa Gereklilik Mi? Türkiye’den Kanıtlar. VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 12-13 Aralık 2019, İstanbul.

5- Yilanci, V. & Aydin, M.  (2019). G7 Ülkelerinde Turizme Dayalı Ekonomik Büyüme Teorisi Geçerli Mi?.  Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, 18-20 Ekim 2019, Karabük.

6- Yilanci, V. & Aydin, M.  (2019). Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz.  Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, 18-20 Ekim 2019, Karabük.

7- Yilanci, V. & Aydin, M.  (2019). E7 Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Testi.  Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, 18-20 Ekim 2019, Karabük.

8- Yilanci V. & Şahin Z. (2019). Türkiye’nin illerinde Turizm –Büyüme İlişkisinin Sınanması.7th SCF International Conference,10-13 Ekim 2019, Uşak. (Özet Metin)

9- Yilanci V. & Karul S. (2019). Türkiye’deki Kent Nüfus Büyüklerinin Dağılımı.7th SCF International Conference,10-13 Ekim 2019, Uşak.